Top 10 website tài xỉu

Trang này cung cấp cho bạn thông tin về các học bổng khác nhau được cung cấp bởi tài xỉu . Khi hoàn thành biểu mẫu Nhập học tài xỉu trực tuyến, bạn sẽ được tự động xem xét cho tất cả các học bổng mà bạn đủ điều kiện bằng cách nêu rõ tiêu chí của bạn trong ‘Mục E: Hỗ trợ Tài chính’ trong đơn đăng ký. Mỗi loại học bổng có thời hạn áp dụng khác nhau, bạn phải hoàn thành và gửi Mẫu đơn Nhập học trước các thời hạn cụ thể để được xem xét hỗ trợ tài chính.

  1. Bangchak Scholarships
  2. tài xỉu -UNESCO-IHE programme: 

Requirements

  • Degree Certificate (For a final year student, a degree certificate must be submitted upon enrollment)
  • Transcript (For a final year student, a transcript with 7-semester cGPA can be submitted in the online application system. However, a complete transcript must be submitted upon enrollment)
  • Two Letters of Recommendation (For doctoral applicants only);
  • English Proficiency Requirement: :6 or IELTS-Academic:6 (writing 6) or TOEFL Paper: 550 (writing 59-61) or TOELF CBT: 213 (writing 25-26): TOEFL IBT: 80 (writing 21-23)
  • An essay on your proposed research topic (For doctoral applicants only).

tài xỉu Scholarships / Fellowships

tài xỉu scholarships are awarded to selected applicants depending on their qualifications and merit, and is very competitive. They cover a part (or full) of the credit fees (tuition) only.  Applicants should find other sources to pay for registration fees, accommodation fees or living expenses.

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng